Aktualnosci - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:
CENTRUM ROZWOJU ROZPOCZYNA REALZIACJĘ PROJEKTU:
"Centrum Rozwoju w Dąbrowie Białostockiej" 
współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. 

W ramach prezentowanego projektu zaproponujemy wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom ze spektrum autyzmu z terenu powiatu augustowskiego oraz sokólskiego. 

Planowane działania:
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Doradztwo Zawodowe 
 • Terapia Ręki 
 • Integracja Sensoryczna 

Liczba miejsc ograniczona.
ZAPRASZAMY.Data publikacji: 14.11.2016 r.


   

   


Pod koniec października, w dniach między 27 - 30 października w Dąbrowie Białostockiej/Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu "Współpraca międzynarodowa gwarancją rozwoju produktu lokalnego" (projekt realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+)  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z Włoch, Cypru, Grecji, Portugalii i Polski. Miało ono charakter zapoznawczo-organizacyjny. W czasie dwóch dni roboczych delegaci opowiedzieli o swoich organizacjach, prowadzonej działalności oraz doświadczeniu. Dokładnie również omówiono cele rozpoczynającego się projektu oraz planowane działania i zamierzone rezultaty do osiągnięcia. Ustalono zasady współpracy, terminarz wykonania kolejnych działań, uzasadnienia wydatków i płatności oraz konieczność ewaluacji i promocji. Jednocześnie podzielono obowiązki między organizacje partnerskie. Wstępnie ustalono termin  kolejnego spotkania w Rzymie. Prace zakończyły się podpisaniem umów partnerskich przygotowanych przez koordynatora projektu - Fundację GAMA z Polski.
W ramach spotkania odwiedziliśmy białostockiego producenta lokalnego -
Browar Gloger (browargloger.pl). Mieliśmy okazję posłuchać o procedurze warzenia piwa, obejrzeć urządzenia wykorzystywane w produkcji oraz wysłuchać historii życia sławnego etnologa z Jeżewa koło Tykocina Zygmunta Glogera herbu Prus II, którego Encyklopedia staropolska ilustrowana (1900-1903) była inspiracją do nadania nazw proponowanym piwom.
Parę słów na temat samego projektu: skierowany on jest do producentów szeroko rozumianego produktu lokalnego oraz osób, które chciałyby pracować w tej branży. Udział w projekcie umożliwi  tym osobom edukację nieformalną: w dziedzinie marketingu i promocji produktów w kraju i zagranicą oraz wykorzystywania dostępnych bezpłatnych narzędzi internetowych. W ramach projektu powstanie strona internetowa oraz międzynarodowa platforma internetowa umożliwiająca komunikację, wymianę doświadczeń, rynków zbytu. Będziemy zachęcali do współpracy lokalnych producentów z producentami z krajów partnerskich (z Włoch, Grecji, Portugalii i Cypru) wymiany doświadczeń oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk. (więcej informacji można odnaleźć na stronie fundacjagama.za.pl - strona projektu w czasie budowy).

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji
Dwuletni projekt pod nazwą "Współpraca międzynarodowa gwarancją rozwoju produktu lokalnego". Pomysł na ten projekt pojawił się w trakcie realizacji poprzedniego projektu międzynarodowego "Kulinarne mosty europy".  
Projekt skierowany jest do producentów szeroko rozumianego produktu lokalnego oraz osób, które chciałyby pracować w tej branży. Ukierunkowany on jest na promowanie uczenia się w każdym miejscu, umożliwimy kontakt osób zainteresowanych pracą w produkcji produktu lokalnego z istniejącymi producentami.
Udział w projekcie umożliwi  tym osobom edukację nieformalną w dziedzinie marketingu i promocji produktów w kraju i zagranicą, wykorzystywania dostępnych narzędzi internetowych. Dzięki podjętym w projekcie działaniom chcemy zachęcić do popularyzacji tematu EKO w edukacji zawodowej. Pokażemy, że życie w zgodzie z naturą i korzystanie z jej dobrostanu może być nie tylko zdrowe i smaczne ale również opłacalne.

Powstanie strona internetowa projektu oraz międzynarodowa platforma internetowa umożliwiająca wymianę doświadczeń, rynków zbytu i rozwoju zawodowego dzięki ICT oraz nieformalnej edukacji zawodowej.
W każdym z krajów partnerskich odbędą się warsztaty  ICT umożliwiające zastosowanie bezpłatnych narzędzi internetowych do promocji i sprzedaży produktów, rozwoju działalności, pozyskiwania informacji, nieformalnej edukacji zawodowej. Dodatkowo w każdym z krajów odbędą się seminaria i wykłady dla producentów regionalnych i osób chcących pracować w tej branży.

W ramach projektu będziemy zachęcali do współpracy lokalnych producentów z producentami z krajów partnerskich (z Włoch, Grecji, Portugalii i Cypru) wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.


             Fundacja GAMA realizuje kolejny projekt na rzecz młodzieży .

Z inspiracji młodzieży i kadry Dąbrowskiego Liceum Ogólnokształcącego  we współpracy z Gimnazjum w Kalwarii powstał projekt „Przywrócimy pamięć”  finansowany w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.


Zarówno Dąbrowa Białostocka (Polska), jak i Kalwaria (Litwa) są miejscowościami wielokulturowymi i wieloreligijnymi. Od  lat mieszkają tu społeczności: polska, litewska, białoruska, tatarska. Przez wiele lat te miejscowości zamieszkiwała także społeczność żydowska, która zniknęła w czasie II wojny światowej. Pozostały po nich cmentarze (w dużej części zaniedbane) oraz pozostałości po żydowskich bożnicach (Kalwaria). Celem jest przywrócenie pamięci o dąbrowskich i kalwaryjskich Żydach, a także przypomnienie współczesnym mieszkańcom Dąbrowy i Kalwarii o przedwojennych losach naszych miast i bogactwa wnoszonego przez kulturę żydowską.

Cele projektu:

 • promowanie dialogu międzykulturowego,

 • poszukiwanie wspólnej tożsamości i związków pomiędzy środowiskami Polski i Litwy zarówno współcześnie, jak i w przeszłości,

 • wykorzystany w projekcie element kultury żydowskiej służy zarówno poznaniu tej kultury, która do 1939 roku była dominująca w środowiskach małomiasteczkowych, jak i ”spięciu” kultury polskiej i litewskiej wzmacniając dialog międzykulturowy. Poznanie przeszłości jest zawsze wyznacznikiem przyszłości. Znając los przedstawicieli społeczności żydowskiej chcielibyśmy udowodnić do czego prowadzi konflikt spowodowany nazizmem i szowinizmem, postawami, które do dnia dzisiejszego są żywe szczególnie w części środowisk młodzieżowych.


Projekt „Przywrócimy pamięć” zakładał wiele rezultatów:

 • dla 20 uczestników zorganizowane zostaną prezentacje dotyczące kultury polskiej i litewskiej, oraz zorganizowany zostanie konkurs,

 • dla 20 uczestników przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem instytucji kultury (w Warszawie, Tykocinie i Knyszynie),

 • zorganizowana zostanie konferencja naukowa dla 200 osób poświęcona historii Dąbrowy i jej mieszkańców w okresie międzywojennym,

 • dla 300 mieszkańców Dąbrowy Białostockiej i okolic zorganizowany zostanie Dzień Kultury Żydowskiej w formie targu i  koncertu na rynku,

 • przygotowane i zlecone do druku zostaną materiały w formie publikacji,

 • wydanych zostanie 200 egzemplarzy publikacji na temat społeczności Dąbrowy Białostockiej w okresie międzywojennym,

 • 20 uczestników projektu zostanie przeszkolonych w zakresie budowy samoakceptacji i samooceny,

 • materiały o realizacji projektu umieszczone zostaną na stronach internetowych Fundacji ”Gama” oraz szkól w Dąbrowie i   Kalwarii,

 • zwiększona zostanie wiedza na temat społeczności Dąbrowy i Kalwarii w okresie międzywojennym, wskazane zostaną wspólne cechy obu miejscowości oraz zwiększona zostanie tolerancja wobec osób innej narodowości,


Wszystkie założone cele oraz wskazane rezultaty projektowe zostały osiągnięte.
Działania realizowane w ramach projektu „Przywrócimy pamięć” przyczyniły się do powstania:
Inwentaryzacji macew na cmentarzu w Dąbrowie Białostockiej:
Mapy Dąbrowy Białostockiej zawierającej elementy żydowskiej kultury materialnej.

W ramach projektu odbyły się :

 • Dzień Kultury Żydowskiej w trakcie którego odbyła się konferencja poświęcona historii Dąbrowy Białostockiej oraz modlitwa ekumeniczna na dąbrowskim cmentarzu. W trakcie tego dnia zorganizowany został targ na wzór targów historycznych, zaś w jego trakcie odbył się koncert muzyki żydowskiej.

 • Wyjazd edukacyjny poświęcony kulturze żydowskiej w trakcie którego uczestnicy zwiedzili cmentarz żydowski w Knyszynie, przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w synagodze w Tykocinie i zwiedzili Muzeum Polskich Żydów w Warszawie.

 • Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Dąbrowie Białostockiej z którego wywieziono ponad 40 – 250-litrowych worków śmieci i suchych liści. Praca ta pozwoliła odkryć część niewidocznych do tej pory macew.

 • Konkurs dotyczący kultury polskiej i litewskiej zakończony słodkimi nagrodami,

 • Kurs dotyczący budowania postawy samoakceptacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie  http://liceum-dabrowa.pl/2016/05/przywrocimy-pamiec

Zostań Liderem i zdobądź cenne doświadczenie!
Zarządzanie projektami i ludźmi, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń, praca w grupie, współpraca z biznesem i wiele innych – chcesz zdobyć cenne na rynku pracy kompetencje? Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI! Twoja praca przełoży nie tylko na Twój rozwój, ale też na pomoc dzieciom i pomoc ubogim.
Zadania Lidera:  

 • TEAM BUILDING: zbudujesz zespół wolontariuszy i będziesz zarządzał jego pracą oraz dbał o rozwój jego członków.

 • ZMIANA ŻYCIA POTRZEBUJĄCYCH: pozyskasz historie rodzin w potrzebie, z którymi spotkają się wolontariusze (Paczka).

 • WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECI: przy współpracy z koordynatorem szkolnym, będziesz rekrutować dzieci do programu (Akademia).

 • TWORZENIE NIEZWYKŁYCH HISTORII: połączysz dzieci / rodziny w potrzebie z Darczyńcami, którzy zaangażują się w mądrą pomoc.

 • ORGANIZACJA EVENTÓW: zorganizujesz Finał ogólnopolskiego projektu pomocowego w Twoim rejonie (Paczka) lub niesamowite wydarzenia z udziałem dzieci i wolontariuszy (Akademia).

 • AUDYT: stworzysz podsumowanie projektu w Twoim rejonie/kolegium, które pozwoli na rozwój w kolejnej edycji.

Co Ci gwarantujemy:

 • NOWE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności interpersonalne i komunikacyjne - jedne z kluczowych czynników sukcesu.

 • SAMOROZWÓJ: wartościowe kontakty i realny wpływ na świat, w którym żyjesz. Rozwijasz się tu i teraz, ale zdobyte doświadczenie procentuje w przyszłości.

 • SIEĆ KONTAKTÓW: będziesz mieć dostęp do osób, z którymi na co dzień nie miałbyś okazji się spotkać - od artystów, przez urzędników, po lokalnych biznesmenów.

 • KLUCZOWE KOMPETENCJE: społeczno-biznesowe, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy.

 • WARSZTAT PROJECT MANAGERA: będziesz zarządzał ludźmi, projektami i swoją pracą.

 • NIEZWYKŁE PRZEŻYCIA: ogólnopolskie wydarzenia, motywujące szkolenia, pełen emocji Finał - gwarantujemy, że Paczka i Akademia to niesamowite przeżycia!

Zgłoś się, jeśli:

 • Ideały są dla Ciebie ważne i pragniesz zmieniać świat,

 • potrafisz współpracować z innymi – jesteś otwarty na drugiego człowieka, umiesz przyjmować informację zwrotną,

 • masz motywację do rozwoju i chcesz podjąć wysiłek – jesteś gotowy, by intensywnie pracować,

 • identyfikujesz się z wartościami Stowarzyszenia WIOSNA i przyjmujesz zasady naszych projektów w całości,

 • odpowiedzialnie podchodzisz do swoich obowiązków, jesteś skoncentrowany na celu,

 • masz skończone 18 lat

Zgłoś się: www.superw.pl – czekamy na Ciebie!
Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 lipca, ale kolejność zgłoszeń też będzie miała znaczenie (liczba miejsc w całej Polsce jest ograniczona).

Aktualizacja: 1 sierpnia 2014 roku
Spotkanie w PolscePod koniec lipca w Augustowie odbyło się spotkanie partnerów realizujących międzynarodowy projekt  „CULINARY BRIDGES ACROSS EUROPE”. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji z Grecji, Cypru, Niemiec, Włoch oraz Polski: Galerii Smaku z Augustowa i Fundacji GAMA z Dąbrowy Białostockiej.
Dwu letni projekt  powstał z inicjatywy organizacji zajmujących się szeroko rozumianą edukacją zawodową z udziałem organizacji skupiających przedstawicieli branży hotelarskiej oraz  restauracyjnej.
Głównymi celami projektu są: promowanie europejskiego wymiaru kształcenia ustawicznego w ramach współpracy ponadnarodowej między partnerami, skupiając się na kształceniu i szkoleniu zawodowym w branży restauracyjnej, jak również umożliwienie poznania i zrozumienia słuchaczom projektu:  kultury kulinarnej w innych krajach UE, życia codziennego oraz pracy instytucji.
W Augustowie odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach którego omówiono etap realizacji działań podjętych w każdym z krajów, przedstawiono powstałe już rezultaty oraz wyznaczono dalszą drogę działań. W trakcie spotkania obyła się prelekcja dotycząca modyfikacji tradycyjnych przepisów greckich oraz prezentacja profesjonalnej fotografii potraw cypryjskich.
Jednym z elementów spotkania był Piknik w Kuriance. Przedstawiciele lokalnych władz, społeczność  lokalna  oraz zagraniczni goście mieli okazję uczestniczyć w pokazach kulinarnych oraz zajęciach ICT. Odwiedziliśmy również Muzeum Lipskiej Pisanki i Twórczości, wysłuchaliśmy koncertu Zespołu Regionalnego Lipsk oraz spotkaliśmy się z Dąbrowskim Stowarzyszeniem Produktu Lokalnego. Nasi goście mieli okazje posmakować dąbrowskich serów, chleba i miodów. Wzięli również udział w pokazie klejenia kartaczy i pierogów, pieczenia drożdżówki, chleba i sękacza. Imprezę wzbogacił pokaz dojenia krowy oraz ognisko z pieczeniem kiełbasy i kartofli.

Projekt jest współfinansowany z KE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Projekt Partnerski Leonardo da Vinci.Aktualizacja: 21.07.2014 r.


Aktualizacja: 23.10.2013 r.DO POBRANIA:
Regulamin

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa , że dnia 11 czerwca 2013r. Prezes Fundacji GAMA – Andrzej Kamlińsk decyzją  przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody Podlaskiego odznaczony został  odznaką Brązowego Krzyża Zasług  za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz za krzewienie idei wolontariatu.
Odznaczenie odbyło się podczas konferencji „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych” organizowanej przez  Wojewodę Podlaskiego wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
Cóż dodać: Szefie gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni :)

Zarząd Fundacji


20 maja 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu "W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie" finansowanego w dużej części ze środków programu dotacyjnego "PZU z Kulturą". W ramach projektu skierowanego do uczniów klasy II i III Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika odbędą się 2 konferencje (na rozpoczęcie i zakończenie projektu), przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe dotyczące kultury fin de siecle, powstaną prezentacje multimedialne dotyczące tej epoki przygotowane przez uczniów, nakręcony zostanie film z realizacji projektu oraz, co wydaje się najważniejsze, grupa 45 osób weźmie udział w wycieczce do Krakowa, w trakcie którego odwiedzą muzea, galerie sztuki i teatry. Partnerem projektu jest Zespół Szkół im. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.Aktualizacja: 7 stycznia 2013 roku
Filmy z projektu

Poniżej dostępne są filmiki z zajęć realizowanych w trakcie projektu "Kraina Małych Odkrywców - Uniwersytet Dziecięcy II"

1. Chemia


2. Fizyka z optyką


3. Robotyka


4. Bilogia


5. Chemia II


6. Informatyka


7. Informatyka II


8. Matematyka


9. Mikroskopy


10. Technologie

Aktualizacja: 7 stycznia 2013 roku


Aktualizacja: 1 września 2012 roku
Aktualizacja: 4 lipca 2012 roku

ZAPROSZENIE

Fundacja  GAMA zaprasza Uczestników i Uczestniczki projektu oraz Słuchaczy i Słuchaczki wykładów  na konferencję kończącą projekt
"Uniwersytet Trzeciego Wieku II"
25 lipca godzina 14.00
Restauracja "Na Skarpie" w Dąbrowie Białostockiej

udział w konferencji należy potwierdzić do dnia 19 lipca  tel. 510 568 007

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktualizacja: 13 czerwca2012 roku


Aktualizacja: 28 maja 2012 roku


Aktualizacja: 9 maja 2012 rokuAktualizacja: 26 kwietnia 2012 rokuAktualizacja: 26 marca 2012 rokuAktualizacja: 19 marca 2012 rokuAktualizacja: 16 marca 2012 roku

Aktualizacja: 18 stycznia 2012 roku
Zaproszenie na wykładAktualizacja: 9 grudnia 2011 roku
Zaproszenie na wykładAktualizacja: 17 listopada 2011 roku
Zaproszenie na wykładAktualizacja: 19 września 2011 roku
Zaproszenie na wykład


Aktualizacja: 12 sierpień 2011 roku
Zaproszenie do udziału w projekcie


Aktualizacja: 28 czerwca 2011 roku

W ramach realizowanych projektów odbyły się:
Uniwersytet Dziecięcy - Kraina Małych Odkrywców:

 • zajęcia z biologii (25 czerwca)

 • wyjazd na Politechnikę Białostocką (18 czerwca)

 • wykład z fizyki (11 czerwca)


Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • wykład "Rynek pracy otwarty przed osobami 50+" (19 czerwca)

Aktualizacja: 6 czerwca 2011 roku
Trzy razy P: Projekty Pełną Parą

Wciąż barwnie, interesująco i nieustająco odbywają się zajęcia w ramach dwóch realizowanych projektów: "Kraina Małych Odkrywców" i "Złota Jesień Życia". Szczegółowe sprawozdania i fotorelacje dostępne są w zakładce "Projekty" (<-- tuż, tuż, po lewej stronie). Zapraszamy do czytania/oglądania.

Aktualizacja: 15 kwietnia 2011 roku
Kraina Małych Odkrywców

Od marca do lipca 2011r. Fundacja Gama mająca swoją siedzibę przy ul. Gen. N. Sulika 1 16-200 Dąbrowa Białostocka realizuje kolejny projekt „Kraina Małych Odkrywców – Uniwersytet Dziecięcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do dzieci klas IV-VI szkół podstawowych i ma  na celu podniesienie poziomu nauczania przedmiotów ścisłych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich dla 40 uczniów/uczennic z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka.

Cele Projektu:

 • Cel główny

- Podniesienie poziomu nauczania przedmiotów ścisłych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich dla 40 uczniów/uczennic szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka w czasie realizacji projektu – marzec-lipiec 2011.

 • Cele szczegółowe

- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych u co najmniej 70% BO w tym co najmniej 15 dziewczynek,
-Umożliwienie dzieciom z terenu gminy dostępu do zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem najnowszych pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych oraz wykwalifikowanych wykładowców uczelni wyższych,
-Pobudzenie środowiska lokalnego na rzecz  rozwoju edukacji na terenach wiejskich, przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym męskich zawodów/kierunków studiów.

Działania projektu
:

 • Inauguracja roku akademickiego z uroczystym rozdaniem indeksów oraz debata na tematy równościowe i potrzebę podniesienia poziomu nauczania przedmiotów ścisłych,

 • Zajęcia edukacyjne (wykłady, ćwiczenia, warsztaty- 6 spotkań po 2 godziny dydaktyczne od kwietnia do czerwca 2011 r.) w ramach działania uczniowie i uczennice zostaną zaopatrzeni w materiały piśmienne. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych z wykorzystaniem najnowszych materiałów i pomocy dydaktycznych. Wykłady przeprowadzane będą w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej,

 • Dwa wyjazdy studyjne - Szlakiem tradycji rękodzieła ludowego województwa podlaskiego oraz wyjazd na dni otwarte uczelni wyższej,

 • Konferencja na zakończenie roku akademickiego z rozdaniem certyfikatów i podsumowaniem projektu.


Rezultaty projektu

 • Rezultaty twarde

- Nabycie umiejętności pracy w grupie,
- Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych,
- Kontakt dzieci z najnowocześniejszymi pomocami naukowymi, wykładowcami i uczelnią wyższą,
- Odkrycie nowych talentów i predyspozycji naukowych, poprawa samooceny i  wiary we własne siły oraz rozbudzenie pasji i aspiracji edukacyjnych,
-  Rozpoczęcie dyskusji na temat potrzeby podniesienia poziomu edukacji na wsi.

 • Rezultaty miękkie

Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych – 70% (z 40) BO
- Kontakt 40 osób z najnowocześniejszymi pomocami naukowymi, wykładowcami, uczelnią wyższą,
- Rozbudzenie pasji i ciekawości do przedmiotów ścisłych u 65% (z 40) BO,
- Zwiększenie świadomości na tematy równości płci, stereotypów, kierunków nauki i zawodów wśród BO i społeczności lokalnej u 20% (ze 120) osób biorących udział w konferencji inauguracyjnej.

Po zakończeniu projektu rezultaty będą widoczne i będą wpływały na badane osoby i ich środowisko. Liczymy że zmiany jakie zajdą w postawie edukacji uczniów i uczennic będą miały charakter trwały a ich efekty będą widoczne zarówno w ocenach cząstkowych, zachowaniu i wynikach szóstoklasisty. Dzięki debacie i konferencji temat edukacji na wsi i sposobów jej ulepszania będzie tematem otwartym i poruszanym w społeczeństwie. Liczymy że nasze działania będą motorem dla kolejnych działań wspierających podnoszenie poziomu edukacji na wsi.


Aktualizacja: 15 kwietnia 2011 roku
Zaproszenie na wykład


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego