Zlota Jesien Zycia - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

                                                           

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl

Złota jesień życia

_____________________________________________
Aktualizacja: 02.09.2011 r.
Konferencja podsumowująca

W dniu 25.08.2011 roku odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Złota Jesień Życia”. Wśród przybyłych gości byli m.in. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej pan Tadeusz Ciszkowski, przewodniczący Rady Miejskiej pan Antoni Hrynkiewicz, sekretarz Urzędu Miejskiego pan Leszek Kiejko, dyrektor Zespołu Szkół pan Jarosław Budnik. W trakcie konferencji zaprezentowano przebieg projektu w formie prezentacji, zostały przypomniane cele projektu. Dokonano analizy ankiet przeprowadzanych w trakcie zajęć projektowych. Uczestnicy zajęć komputerowych i gastronomicznych  otrzymali certyfikaty z rąk osób prowadzących a zaświadczenia udziału w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku wręczył pan Burmistrz. Uczestnicy projektu i zebrani goście mogli włączyć się do dyskusji na temat potrzeby realizacji tego typu projektów w naszej gminie.

_____________________________________________
Aktualizacja: 22.06.2011 r.
Wykład "Rynek pracy otwarty przed osobami 50+"

Dnia 19 czerwca 2011r. odbył się wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".
Temat zajęć: „Rynek pracy otwarty przed osobami 50 +. Formy spędzania czasu wolnego”.
Zajęcia poprowadziła pani Emilia Kramkowska z Białegostoku.

_____________________________________________
Aktualizacja: 6.06.2011 r.
Wykład "Rola babci i dziadka w rodzinie, jak rozwiązywać konflikty"

Dnia 05 czerwca 2011 odbył się wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".

Temat zajęć: "Rola babci i dziadka w rodzinie, jak rozwiązywać konflikty", poprowadziła go dr Andrzej Dakowicz z Białegostoku

_____________________________________________
Aktualizacja: 23.05.2011 r.
Wykład "Savovir vivre czyli dobre maniery i wizerunek osoby w wieku 50+"

Dnia 22 maja 2011 odbył się wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".

Temat zajęć: "Savoir vivre czyli dobre maniery i wizerunek osoby w wieku 50 +.", poprowadziła go dr Magdalena Ickiewicz - Sawicka z Białegostoku.

_____________________________________________
Aktualizacja: 15.04.2011 r.
Wykład UTW

Dnia 10 kwietnia 2011 odbył się wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".
Temat zajęć: "Kosmetologia - pielęgnacja skóry", poprowadziła go Aneta Giczan z Białegostoku.

_____________________________________________
Aktualizacja: 15.04.2011 r.
Zajęcia gastronomiczne - część teoretyczna

Dnia 7 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia gastronomiczne bloku teoretycznego - wzięło w nich udział 25 osób._____________________________________________
Aktualizacja: 15.04.2011 r.
Wykład UTW

Dnia 27 marca 2011 odbył sęe wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".
Temat zajęć: "Sekty i subkultury młodzieżowe", poprowadził go dr Krzysztof Sawicki z Białegostoku._____________________________________________
Aktualizacja: 15.04.2011 r.
Zajęcia komputerowe

Dnia 15 marca 2011 odbyły się pierwsze zajęcia komputerowe. Prowadzi je mgr Joanna Świetlińska. Uczestniczy w nich 15 osób.

_____________________________________________
Aktualizacja: 05.04.2011 r.
Wykład UTW

Dnia 13 marca 2011 odbył się wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".
Temat zajęć: "Psychologia rodziny i małżeństwa", poprowadził go dr Andrzej Dakowicz z Białegostoku.

 
 

_____________________________________________
Aktualizacja: 03.04.2011 r.
Wykład UTW

Dnia 27 lutego 2011 odbył się wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".
Temat zajęć: "Przyczyny zaburzeń pamięci w starości. Czy można temu zapobiec?", poprowadziła go dr hab. n.m. Beata Wojszel z Białegostoku


_____________________________________________
Aktualizacja: 01.04.2011 r.
Inauguracja Roku Akademickiego

Dnia 20 lutego 2011 odbyła się inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Złota jesień życia".
Inaugurację jak i pierwszy wykład pt: "Starzenie się i starość - aspekty demograficzne i społeczne" poprowadziła Pani Profesor dr hab. Małgorzata Halicka z zespołem pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku: dr Krzysztofem Czykier i mgr Anną Sidorczuk.
W inauguracji wziął również udział Burmistrz Dąbrowy Białostockiej: Tadeusz Ciszkowski z Małżonką oraz dyrektor Domu Kultury Maciej Sulik.
Ku naszej radości słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przybyli licznie oraz wzięli w zajęciach aktywny udział.

_____________________________________________
Ogólne założenia projektu

Czas i miejsce realizacji:

Przewidziany czas wykonania projektu od 1 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2011. Projekt będzie realizowany w Dąbrowie Białostockiej na bazie Miejsko-Gminnego Orodka Kultury oraz Zespołu Szkół im. Gen. N. Sulika.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działania 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Partnerzy:
Projekt realizowany jest bez udziału partnerów formalnych jednak nie byłaby możliwa jego realizacja bez udziału partnerów nieformalnych którymi będzie Miejsko-Gminny Orodek Kultury oraz Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie. Liczymy również na zaangażowanie władz naszej Gminy.

Cel projektu:

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób w wieku 50+ zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Białostocka (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek) od stycznia do sierpnia 2011r.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu motywacji do działania, wiary we własne możliwoci i umiejętnoci u co najmniej 60% osób objętych wsparciem w projekcie.

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 50+, służąca pobudzeniu ich aktywnoci, polegającej na zwiększeniu inwencji oraz własnych zdolnoci zarówno do diagnozowania jak i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych.

 • Wskazanie form spędzania czasu wolnego adekwatnych do potrzeb i możliwoci osób w wieku 50+. Rozbudzenie zainteresowań, zamiłowań, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętnoci z zakresu: komunikacji, psychologii, informatyki, aktywnych form spędzania czasu wolnego u 70% osób biorących udział w projekcie.


Beneficjenci:
Wsparciem w ramach projektu skierowane będzie do kobiet i mężczyzn nie aktywnych zawodowo w wieku 50+, zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Bł.-osób ze względu na sytuację panującą w regionie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po przeanalizowaniu sytuacji na rynku oraz wynikom ankiety, fundacja zdecydowała się objąć ich szczególnym wsparciem wzmacniającym poczucie własnej wartoci i otwierającym drogę do aktywnej integracji i wzmocnić ich potrzebę podejmowania dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji i samorealizacji. Częć działań skierujemy do 40 osobowej grupy kobiet i mężczyzn- zajęcia, wycieczka, Uniwersytet Trzeciego Wieku-osoby wpisane jako beneficjenci ostateczni projektu. Rekrutacja odbędzie się w pierwszym miesiącu realizacji projektu w oparciu o zasadę równego dostępu. Zostaną rozpowszechnione ulotki, plakaty, informacja zostanie też przesłana pocztą do konkretnych odbiorców wytypowanych przez urząd miasta i gminy. O udziale w projekcie zdecyduje kolejnoć zgłoszeń. Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie miał charakter otwarty-na zasadzie dobrowolnoci będzie mógł skorzystać z niego każdy - do iloci miejsc w kinie - 200osób. Osoby te nie będą poddawane ewaluacji ani wpisywane w PEFS-ie, gdyż chcemy aby wstępnie oswoiły się z nową propozycją. Monitoring i ewaluacja rezultatów zostanie przeprowadzona na 40 osobowej grupie, która wemie udział w UTW, zajęciach, wyjedzie integracyjnym i balu.

Działania:
W pierwszym miesiącu będzie trwała promocja projektu, rekrutacja oraz czynnoci organizacyjne . przygotowanie dokumentacji oraz zaplecza lokalowego do dalszych działań, obejmujących:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku - Zajęcia w formie wykładów - dwa razy w miesiącu przez 5 miesięcy dla około 200 osób-zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, wiedza dotycząca komunikacji, elementy psychologii, zajęcia rozwijające zainteresowania.

 • Zajęcia komputerowe - pozwalające na postawienie pierwszych kroków w wiecie wirtualnym, podstawy obsługi komputera i korzystanie z Internetu.

 • Zajęcia gastronomiczne - rozwijające zainteresowania, wzbogacające wiedzę i umiejętnoci z zakresu przygotowania i podania posiłków.

 • Wyjazd integracyjny - plan wycieczki, miejsce oraz cała organizacja będzie należała do osób uczestniczących w projekcie.

 • Konferencja i bal integracyjny na zakończenie projektu-zostaną podsumowane efekty realizacji projektu.


Kampania promocyjna:
W ramach promocji działań związanych z projektem przygotowane będą ulotki i plakaty informacyjne, zamieszczone będą aktualizacje na stronie WWW oraz ogłoszenie w prasie lokalnej.

Oczekiwane rezultaty:

Rezultaty twarde:
 • Osoby objęte wielopłaszczyznowym wsparciem - 40, osoby korzystające z Uniwersytetu Trzeciego Wieku - około 200.

 • Szkolenie z równoci szans Kobiet i Mężczyzn - 3h dla 4 osób - wydanie 4 certyfikatów.

 • Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - wydanie 40 indeksów.

 • Uczestnictwo w 32 h zajęć komputerowych 15 osób - wydanie 15 certyfikatów.

 • Uczestnictwo w 10 h zajęć kulinarnych-blok teoretyczny 25 osób -wydanie 25 zawiadczeń.

 • Uczestnictwo w 32 h zajęć kulinarnych-blok praktyczny 25 osób-wydanie 25 zawiadczeń.

 • Umieszczenie co najmniej 5 aktualizacji na stronie internetowej Fundacji.


Rezultaty miękkie:

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 50+

 • Nabycie umiejętnoci obsługi komputera, internetu

 • Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącego psychologii, umiejętnoci komunikacji, sposobów poszukiwania zatrudnienia, aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego

 • Zwiększenie stopnia aktywnoci w zakresie samorealizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zwiększenie ich uczestnictwa w życiu publicznym, na poziomie społecznym jak i zawodowym


Produkty:

 • 30 godzin wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

 • 32 h zajęć komputerowych

 • 10h zajęć kulinarnych-blok teoretyczny

 • 32h zajęć kulinarnych-blok praktyczny

 • Opublikowanie 2 artykułów w prasie lokalnej- Głos Dąbrowy

 • Wydanie 300 ulotek i 25 plakatów promujących działania związane z projektem


Przebieg projektu będzie na bieżąco monitorowany przez koordynatora/kę. Zostanie opracowana ankieta ewaluacyjna, która pozwoli na ocenę przebiegu zajęć oraz stopnia satysfakcji uczestników/uczestniczek. Wyniki będą przedstawiana na bieżąco przy okazji spotkań UTW, będą poddawane publicznej dyskusji, a uzyskane propozycje poprawy jakoci działań będą wprowadzane przy kolejnych zajęciach. Nasze działania podniosą poziom wiadomoci społecznoci lokalnej, pogłębią dialog i partnerstwo publiczno . społeczne, jak również uwiadomią szerokiej grupie odbiorców, iż działając wspólnie możemy więcej osiągnąć dla rozwoju własnego i całej społecznoci lokalnej.

Materiały:
Plakat informacyjny
Regulamin Projektu Złota jesień życia oraz formularz zgłoszeniowy
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego