Uniwersytet Trzeciego Wieku - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

                                                           

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

_____________________________________________
Aktualizacja: 24.03.2012 r.
Konferencja podsumowująca

Dnia 22 marca 2012 r. odbyła się Konferencja podsumowująca na zakończenie Roku Akademickiego „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na Konferencji podsumowującej gościliśmy Zastępcę  Burmistrza Dąbrowy Białostockiej: Dariusza Lipskiego oraz licznie przybyłych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas konferencji zostały podsumowane efekty realizacji projektu, przedstawiono analizy ankiet w formie prezentacji, osoby biorące udział w zajęciach otrzymały certyfikaty. Uczestnicy biorący udział w projekcie mogły podzielić się wrażeniami oraz dobrymi i złymi momentami realizacji.

   

   


_____________________________________________
Aktualizacja: 27.01.2012 r.
Wykład UTW

Młodzież a przemoc. Etiologia zjawiska” to temat ostatniego wykładu, który odbył się 22 stycznia 2012  na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzącym był Pan dr Krzysztof Sawicki.

   

 


_____________________________________________
Aktualizacja: 19.12.2011 r.
Wykład UTW

Dnia 11 grudnia 2011 odbył się wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematem wykładu „ Co kraj to obyczaj, czyli o kulturowych uwarunkowaniach zachowań żywieniowych”.  Prowadzącą była Pani mgr Emilia Karmkowska z Białegostoku._____________________________________________
Aktualizacja: 25.11.2011 r.
Wykład

Dnia 20 listopada 2011 r. w Internacie przy Zespole Szkół (LO) w Dąbrowie Białostockiej uczestnicy projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku” wraz z zaproszonymi gośćmi, brali udział w wykładzie prowadzonym przez dr Lidię Dakowicz o temacie „Sztuka efektywnych kontaktów interpersonalnych”.

_____________________________________________
Aktualizacja: 30.10.2011 r.
Wykład

Dnia 30 października 2011r w Internacie przy Zespole Szkół  w Dąbrowie Białostockiej odbył się wykład z projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykład „Jak dbać o zdrowie (odżywianie, ruch, prawa pacjenta)”  prowadziła Pani Lila Micun.


_____________________________________________
Aktualizacja: 06.10.2011 r.
Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Fundacja Gama jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku” jest on

skierowany do osób w wieku 50+ z gminy Dąbrowa Białostocka.
Dnia 3 października odbyły się pierwsze zajęcia taneczno ruchowe, które poprowadziła Pani Tatiana Ignatowicz, w zajęciach bierze udział 30 osób.Na „Uniwersytecie Trzeciego Wieku” rozpoczęły się również zajęcia komputerowe prowadzone przez Panią Joannę Świetlińską, na zajęcia uczęszcza15 osób.W ramach projektu ”Uniwersytet Trzeciego Wieku” od  października rozpoczął się  kurs języka angielskiego, prowadzącą jest Pani Agnieszka Dacewicz, w kursie uczestniczy 15 osób.

_____________________________________________
Aktualizacja: 30.09.2011 r.
Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 22 września 2011 odbyła się inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Inaugurację jak i pierwszy wykład pt:
"Równość płci a stereotypy kulturowe" poprowadził Pan dr Wojciech Siwak z Białegostoku.
Na inauguracji gościliśmy Zastępcę  Burmistrza Dąbrowy Białostockiej: Dariusza Lipskiego oraz licznie przybyłych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach.


_____________________________________________
Aktualizacja: 12.08.2011 r.
Ogólne założenia projektu

Czas i miejsce realizacji:
Przewidziany czas wykonania projektu od 1 września 2011 do 31 marca 2011. Projekt będzie realizowany w Dąbrowie Białostockiej na bazie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespołu Szkół im. Gen. N. Sulika.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5:Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Partnerzy:
Projekt realizowany jest bez udziału partnerów formalnych jednak nie byłaby możliwa jego realizacja bez udziału partnerów nieformalnych którymi będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie. Liczymy również na zaangażowanie władz naszej Gminy.

Cel projektu:

 • Podniesienie poziomu edukacji ustawicznej dla 30 osób 50+ mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka(mieszkańcy wsi i miast do 20 tys.) w czasie od sierpnia 2011r do marca 2012r.


Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu motywacji do działania, oraz wiary we własne możliwości i umiejętności u co najmniej 30 osób objętych wsparciem w ciągu 8 miesięcy realizacji projektu.

 • Rozbudzenie potrzeby aktywności, polegającej na zwiększeniu inwencji oraz własnych zdolności zarówno do diagnozowania jak i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych.

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera, Internetu u 15 osób w czasie realizacji projektu- 8 miesięcy.

 • Poszerzenie wiedzy na temat form spędzania czasu wolnego adekwatnych do potrzeb i możliwości osób w wieku 50+.Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu; komunikacji, psychologii, informatyki, aktywnych form spędzania czasu wolnego u 30 osób biorących udział w projekcie(8 miesięcy)


Beneficjenci:
Wsparciem w ramach projektu skierowane będzie do kobiet i mężczyzn nie aktywnych zawodowo w wieku 50+, zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Bł.-osób ze względu na sytuację panującą w regionie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po przeanalizowaniu sytuacji na rynku oraz wynikom ankiety, fundacja zdecydowała się objąć ich szczególnym wsparciem wzmacniającym poczucie własnej wartości i otwierającym drogę do aktywnej integracji i wzmocnić ich potrzebę podejmowania dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji i samorealizacji. Część działań skierujemy do 30 osobowej grupy kobiet i mężczyzn- zajęcia, Uniwersytet Trzeciego Wieku-osoby wpisane jako beneficjenci ostateczni projektu. Rekrutacja odbędzie się w pierwszym miesiącu realizacji projektu w oparciu o zasadę równego dostępu. Zostaną rozpowszechnione ulotki, plakaty, informacja zostanie też przesłana pocztą do konkretnych odbiorców wytypowanych przez urząd miasta i gminy. O udziale w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie miał charakter otwarty-na zasadzie dobrowolności będzie mógł skorzystać z niego każdy (200 osób). Osoby te nie będą poddawane ewaluacji ani wpisywane w PEFS-ie. Monitoring i ewaluacja rezultatów zostanie przeprowadzona na 30 osobowej grupie, która weźmie udział w zajęciach, za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

Działania:
W pierwszym miesiącu będzie trwała promocja projektu, rekrutacja oraz czynności organizacyjne . przygotowanie dokumentacji oraz zaplecza lokalowego do dalszych działań, obejmujących:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku - Zajęcia w formie wykładów - raz w miesiącu przez 5 miesięcy dla około 200 osób-zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, wiedza dotycząca komunikacji, elementy psychologii, zajęcia rozwijające zainteresowania.

 • Zajęcia komputerowe - zasady korzystania z Internetu i selekcjonowania informacji, strony WWW, zakupy online, e-learning.

 • Zajęcia taneczno ruchowe – służące poprawie kondycji fizycznej uczestników, podnoszące ich sprawność, mające na celu pobudzenie do działania i aktywności.

 • Kurs języka angielskiego – podstawy angielskiego- języka Europy, ma na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów i pobudzenie aktywności BO.

 • Konferencja  na zakończenie projektu-zostaną podsumowane efekty realizacji projektu.


Kampania promocyjna:
W ramach promocji działań związanych z projektem przygotowane będą ulotki i plakaty informacyjne, zamieszczone będą aktualizacje na stronie WWW oraz ogłoszenie w prasie lokalnej.

Oczekiwane rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • Osoby objęte wielopłaszczyznowym wsparciem - 30, osoby korzystające z Uniwersytetu Trzeciego Wieku - około 200, osoby biorące udział w inauguracji roku akademickiego i konferencji - ok. 120

 • Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - wydanie 30 indeksów.

 • Uczestnictwo w 64 h zajęć komputerowych 15 osób - wydanie 15 certyfikatów.

 • Uczestnictwo w 64 h zajęć języka angielskiego- 15 osób -wydanie 15 certyfikatów.

 • Uczestnictwo w 32 h zajęć taneczno/ruchowych.

 • Umieszczenie co najmniej 5 aktualizacji na stronie internetowej Fundacji.


Rezultaty miękkie:

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 50+,

 • Przełamanie strachu, niechęci do obsługi komputera, Internetu,

 • Podniesienie poziomu świadomości dotyczącego potrzeby edukacji ustawicznej oraz podnoszenie poziomu edukacji na wsi,


Produkty:

 • 15 godzin wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

 • 64 godziny zajęć komputerowych

 • 32 godziny zajęć taneczno/ruchowych

 • 64 godziny zajęć języka angielskiego

 • Opublikowanie 2 artykułów w prasie lokalnej- Głos Dąbrowy

 • Wydanie 100 ulotek i 20 plakatów promujących działania związane z projektem


Przebieg projektu będzie na bieżąco monitorowany przez koordynatora/kę. Zostanie opracowana ankieta ewaluacyjna, która pozwoli na ocenę przebiegu zajęć oraz stopnia satysfakcji uczestników/uczestniczek. Wyniki będą przedstawiana na bieżąco przy okazji spotkań UTW, będą poddawane publicznej dyskusji, a uzyskane propozycje poprawy jakości działań będą wprowadzane przy kolejnych zajęciach. Liczymy, że nasze działania będą motorem dla kolejnych działań wspierających podnoszenie edukacji na wsi. Podniosą  one poziom świadomości społeczności lokalnej, pogłębią dialog i partnerstwo publiczno-społeczne, jak również uwiadomią szerokiej grupie odbiorców, iż działając wspólnie możemy więcej osiągnąć dla rozwoju własnego i całej społeczności lokalnej.

Do pobrania:
Regulamin i zgłoszenie do projektu
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego