Mosty wielokulturowosci - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

ProjektyPodsumowanie projektu
Projekt „Mosty wielokulturowości. Zrozumieć przeszłość - tworzyć przyszłość” realizowany od maja do października bieżącego roku wraz z grupą uczniów Gimnazjum nr 1 w Grodnie wyrósł z potrzeby poznawania historii naszych „małych ojczyzn” oraz lepszego rozumienia świata, w którym żyjemy.

Działania podjęta w czasie realizacji projektu były różnorodne. Oto niektóre z nich:
1. Warsztaty w białostockim Instytucie Pamięci Narodowej przygotowujące nas do przeprowadzenia i nagrania wywiadów ze œwiadkami historii. Rezultatem warsztatów jest utrwalenie kilku relacji z najstarszymi mieszkañcami D¹browy i Grodna.
2. Wizyty oraz zajêcia w siedzibie TV a tak¿e Pracowni Filmu, Dźwiêku i Fotografii w Micha³owie to zdobyta wiedza o tajnikach filmowania i fotografowania.
3. Wyjazdy studyjne szlakiem kultury ¿ydowskiej, tatarskiej oraz 2- dniowy pobyt w Grodnie by³y okazj¹ do poznania przebogatej i wielokulturowej przesz³oœci oraz teraźniejszości Grodzieñszczyzny.
4. Prace porz¹dkowe i renowacja macew na grodzieńskim i d¹browskim kirkucie, to ochrona miejsc przesz³oœci, ale równie¿ zdobyta wiedza i praktyczne umiejêtności.
Nie do przecenienia s¹ równie¿ kontakty z bia³oruskimi rówie
śnikami, wspólne spotkania, rozmowy i zajêcia.
Czego
nauczy³ nas projekt? Przede wszystkim aktywności, dzia³ania, pracy oraz poszerzy³ wiedzê o przesz³ości naszego regionu. Pozwoli³ doceniæ kontakty i rozmowy ze starszymi ludźmi, których, czêsto boleśnie, doświadcza³a historia. Podlasie i Grodzieñszczyzna to bogate i ró¿norodne kulturowo krainy i niech ta spuœcizna przesz³oœci trwa - pielêgnowana i kultywowana przez nas.

26.10.17 r. odby³o siê uroczyste podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli goście z Bia³orusi, przedstawiciele lokalnych w³adz, duchowni katoliccy i prawos³awni, reprezentanci Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, naukowcy (prof. dr hab. Adam Czes³aw Dobroñski i dr Tomasz Wiśniewski), konsultant naukowy muzeum „Historii religii” w Grodnie Benjamin Jeruzalim oraz nauczyciele i uczniowie ZS w D¹browie Bia³ostockiej.
M
³odzie¿ zaprezentowa³a efekty pracy w formie prezentacji i filmu, rozstrzygniêto konkurs fotograficzny, degustowano regionalne potrawy. Bogactwo wielokulturowoœci podkreśli³y wystêpy zespo³ów: „Buñczuk (pod kierownictwem p. Anny Mucharskiej), „Rumlieuskaja zaraczki” (Tatiana Woronczichina) oraz m³odzie¿owej grupy „Solatium”.

Projekt wspó³finansowany przez Fundacjê PZU i Fundacjê GAMA, objêty Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego.Informacje o projekcie
GAMA realizuje projekt międzynarodowy: „Mosty wielokulturowości. Zrozumieć przeszłość - tworzyć przyszłość”.

Różnorodność, wielokulturowość, znajomość lokalnej historii - wyzwaniem i szansą kształcenia obywatelskich postaw młodych ludzi. Temu służy projekt realizowany od maja do października 2017 r. przez młodzież szkół Dąbrowy Białostockiej i Grodna, współfinansowany przez Fundację PZU, Fundację GAMA oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce. Wspólne działania młodych ludzi budują porozumienie, kształcą postawy aktywności i zaangażowania społecznego.Aby wiedzieć, kim się jest, trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi. Poznawaniu i utrwalaniu lokalnej historii mają służyć warsztaty przeprowadzone w białostockim IPN. oraz Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie. Zajęcia maja przygotować uczniów do rozmów ze świadkami historii oraz fachowego utrwalenia relacji. Przedmiotem zainteresowań będą relacje społeczne między narodami polskim, białoruskim, tatarskim i żydowskim.

Warsztaty fotograficzne mają pomóc „umieć patrzeć” na ludzi i otoczenie. Oprócz wymienionych działań młodzież pozna walory turystyczne „małej ojczyzny”. Planowane są trzy wyprawy krajoznawczo - turystyczne po Podlasiu i Grodzieńszczyźnie.

Dbałość o materialne ślady kultur to kolejne wyzwanie. Nie do przecenienia są kontakty międzyludzkie, wymiana doświadczeń, doskonalenie języka oraz poznanie historycznych miejsc opowiadających o wielokulturowości naszych terenów.

Podsumowaniem projektu będzie Dzień Kultur zorganizowany w Dąbrowie Białostockiej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego